kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева


   Блоґи nikolababa

 

Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні

 •    Мабуть хтось замислив влаштувати в Каневі в районі шлюза гонки між ямками. Другої причини щоб не відремонтувати ту дорогу я не бачу. А між тим це є візитівкою міста і підприємства, яке відповідає за неї та пролягає поруч. Це ж треба так себе не поважати, щоб отримувати щохвилинно прокльони в свою сторону. Невже в нас такі бідні ці підприємства, що не можуть зробити хоча б ямково-поверхневий ремонт? Проте тарифи в нас найвищі….. Згадується прислів’я: «Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні»…. Читати...
Теги статті:   

nikolababa

18 лютого 2020, 12:19 Коментарів: 3  Голосів: 2 0

В тихому болоті чорти водяться

 •      Не дарма кажуть: «У тихому болоті чорти водяться». Буквально на цих вихідних днях в селі Ліпляве піднялись люди проти свавілля, що влаштувала «донецька хфірма», що орендує бітумну базу на лівому березі Дніпра. Людей схвилював той факт, що постійно із сторони бітумної бази несе дуже смердючим повітрям. І цей сморід набагато переважає той, що іде від «кури ряби» За словами місцевих жителів, щоденно на вищевказану базу прибувають фури, які привозять відходи нафтопереробної промисловості. Ці відходи переробляються на бітумній базі, а залишок, жижоподібна маса чорного кольору виливається прямісінько в грунт. Масштаби катастрофи та шкоди, яка заподіюється щоденно нашій природі можна тільки уявляти. А які ж наслідки будуть завтра? Як це все відтвориться на наших майбутніх поколіннях?...На мою думку, потрібно отих донецьких чортів гнати на три чорти подалі від нашого краю! Читати...
Теги статті:   

nikolababa

10 грудня 2019, 17:51 Коментарів: 1  Голосів: 3 0

Про міст, який ремонтує ГЕС

 • Раніше писали, про те, як триває ремонт мосту через Канівську ГЕС. З того часу минуло майже 2 місяці, а змін ніяких, триває вічний перекур. На моє бачення, це все завершиться, коли піде сніг та грянуть морози. На жаль у нас все так робиться.
  Для тих, кому це цікаво, пропоную створити невеликий тоталізатор: робити ставки на те, коли це все завершиться! Можливо люди отримають хоч якесь задоволення та користь із цієї ситуації! Читати...
Теги статті:   

nikolababa

16 серпня 2019, 15:20 Коментарів: 9  Голосів: 2 0

УВАГА ГВАЛТІВНИК-ПЕДОФІЛ!

 • Шановні громадяни та мешканці села Ліпляве, Келеберда, Прохорівка та Сушки!   
         Будьте дуже спостережними за Вашими жінками та діточками! У вашому районі завівся маніяк-педофіл-гвалтівник! Їздить на авто Volkswagen CADDY салатового кольору! За попередніми данними його ім’я Олександр, вік приблизно 50-53 роки, зріст середній, відсутнє волосся на голові, на носі мається горбинка. Пропонує дівчатам та жінкам допомогу по перевезенню, а потім секс неприроднім способом.
        Люди, не будьте небайдужими! Хто, що знає більше, будь ласка не мовчіть, повідомляйте  або через коментарі, або на номер 102! Відповідні заяви вже готуються до подачі в правоохоронні органи. Читати...
Теги статті: УВАГА ГВАЛТІВНИК-ПЕДОФІЛ!  

nikolababa

2 серпня 2019, 19:45 Коментарів: 5  Голосів: 0 0

ЯК РЕМОНТУЮТЬ МІСТ ЧЕРЕЗ КАНІВСЬКУ ГЕС

 • Вже другий рік триває ремонт дороги через Канівську ГЕС. Щодня, переїзжаючи через греблю, бачу одну і ту ж саму картину: один працює, п’ять курять…. Останні три дні проводяться роботи «типа прибираю»: один мете, троє с телефонами граються….люди бачать цю картину щоденно. Таке бачення починає дратувати, коли щоденно стоїш в черзі перед світлофором та під спекотним сонцем. Неозброєнним оком можна визначити, що ці роботи можливо було б вже й успішно завершити, якщо б раціональніше використовувався робочий час.
  А тепер питання до керівництва ГЕС: чи можна якось прискорити роботи по ремонту та коли планується їх завершення? Читати...
Теги статті:   

nikolababa

21 червня 2019, 09:44 Коментарів: 17  Голосів: 5 0

Щойно закон про «секс за згодою» набрав чинності, умільці й акт підготували

 • 11 січ­ня, на­був чин­ності за­кон, який по­си­лює відповідаль­ність за зло­чи­ни на сек­су­аль­но­му ґрун­ті та до­маш­нє насиль­ство. Йдеть­ся про ух­ва­ле­ний Вер­ховною Ра­дою 6 груд­ня 2017 ро­ку За­кон про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­ра­їни у зв’яз­ку з ра­ти­фі­ка­ці­єю Кон­венції Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­машньому на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (№ 4952). Пи­ше УНІ­АН.
  Від­те­пер зґвал­ту­ван­ня — це вчи­нен­ня дій сек­су­аль­но­го ха­рак­те­ру, пов’яза­них із ва­гі­наль­ним, аналь­ним або ораль­ним про­ник­ненням в ті­ло ін­шої осо­би з викорис­танням ге­ні­та­лій або будь­-яко­го ін­шо­го пред­ме­та, без добро­віль­ної зго­ди по­тер­пі­лої осо­би. Ка­ра­єть­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від 3 до 5 ро­ків.
  За­ко­ном ім­пле­мен­ту­ють­ся по­ло­жен­ня Стам­буль­ської кон­венції у на­ці­ональ­не за­ко­но­давс­тво, що дає можли­вість удос­ко­на­ли­ти кри­мі­наль­не та кри­мі­наль­но-процесуальне за­ко­но­давс­тво Ук­ра­їни для бо­роть­би з на­силь­ством сто­сов­но жі­нок та до­маш­нім на­силь­ством.
   Ра­ні­ше у цьому положен­ні виз­на­ча­ло­ся, що зґвал­ту­ван­ня — це ста­те­ві зно­си­ни із зас­то­су­ван­ням фі­зич­но­го на­силь­ства, пог­ро­зи його зас­то­су­ван­ня або з ви­ко­рис­танням без­по­рад­но­го ста­ну по­тер­пі­лої осо­би.
  Не встиг­ли змі­ни до кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го ко­дек­су наб­ра­ти чин­ності, як ук­ра­їн­ці по­ча­ли жар­ту­ва­ти у со­ці­аль­них ме­ре­жах, мовляв, те­пер для ви­ко­нан­ня под­ружнього обов’яз­ку чо­ло­ві­ко­ві або дру­жи­ні ко­жен раз до­ве­деть­ся от­ри­му­ва­ти зго­ду від дру­гої половин­ки. Ад­во­кат Іван Лі­бер­ман у од­но­му з ви­дань зас­по­ко­їв, що все не так страш­но, як зда­єть­ся.
   «Як­що го­во­ри­ти про ро­ди­ни, то тут бу­де дзер­каль­на си­ту­ація — под­ружжю не пот­рібно пос­тій­но запиту­ва­ти зго­ди у сво­їх пар­тне­рів. Нав­па­ки, йдеть­ся про прин­цип «нез­го­ди» — як­що один з под­ружжя від­мовля­єть­ся від ін­ти­му, приму­си­ти до сек­су­аль­но­го кон­такту його не мож­на. За законодавством це вва­жа­ти­меть­ся до­маш­нім на­силь­ством. Але щоб його до­вес­ти, звіс­но ж, кра­ще за­пи­са­ти від­мо­ву на ві­део або а­удіо».
   На­то­мість пси­хо­лог Іри­на Дан­ченко вва­жає, що про ви­пад­ки насиль­ства у ро­ди­ні ук­ра­їн­ці по­ві­дом­ля­ти­муть вкрай рід­ко.
   «На жаль, ук­ра­їнсь­кі жін­ки ду­же час­то бо­ять­ся йти до по­лі­ції, побоюючись по­даль­ших дій з бо­ку чо­ло­ві­ка. Хо­ча не тіль­ки це їх зу­пи­няє — ба­гатьох стри­мує за­галь­ний по­бут, ді­ти, страх змін. Нареш­ті, іно­ді во­ни не зіз­на­ють­ся со­бі в то­му, що ста­ли жер­тва­ми».
   Жар­ти-жар­та­ми, а УНІ­АН у Фей­сбу­ці вже й опуб­лі­ку­вав ти­по­вий АКТ зго­ди на ста­те­ві сто­сун­ки.

  Джерело: «День за днем» Читати...
Теги статті:   

nikolababa

15 січня 2019, 15:07 Коментарів: 2  Голосів: 1 0

6
Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Слава! Слава! Слава Тобі Боже.

Щосуботній показ сучасного українського кіно на Канівському літньому кіноконцертному майданчику ім. Юрія Іллєнка у міському парку продовжується 11 липня!

Нас очікують феєричні реформи ?

Усі виїзди з Канева оснащені відеоспостереженням

У Золотоніському районі поліція затримала двох чоловіків, які просто неба пограбували канівчанку

Останній дорослий пішов

Зникаюча Україна

Мобільна амбулаторія, яка проводить тестування ВІЛ, працюватиме у Каневі

Народні прикмети, що свідчать про наближення місцевих виборів 2020 року в Каневі

Четыре-пятых, или специфика административно-территориальной реформы в Черкасской области

Популярні за тиждень:

Нас очікують феєричні реформи ? [3]

Вона не кусається ... Він не стріляє ... [2]

Зникаюча Україна [1]

У Золотоніському районі поліція затримала двох чоловіків, які просто неба пограбували канівчанку [1]

Терроризм на службе Вашингтона: как США взрывают Центральную Азию [0]

пенсія [0]

Планові відключення по Канівському РЕМ 02.07.2020 [0]

Четыре-пятых, или специфика административно-территориальной реформы в Черкасской области [0]

Народні прикмети, що свідчать про наближення місцевих виборів 2020 року в Каневі [0]

Мобільна амбулаторія, яка проводить тестування ВІЛ, працюватиме у Каневі [0]

Про що зараз спілкуються:

nePEOPLE
WayBe Володимире Івановичу, це я, PEOPLEE. Уважно перечитав Вашу цитату з правил сайту, та й думку гадаю - який з наведених Вами чотирьох пунктів я порушив? Назвіть, будь ласка, щоб публіка знала... [весь]
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [10]

PEOPLE
Анти-гоблін.......СУПЕР коменти !!!!!
Нас очікують феєричні реформи ? [3]

PEOPLE
А що така є можливість повторюватись ,,НІКОМ,, як кому заманеться !!!!!
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [10]

Анті-гоблін
Ну що від них можна очікувати
Нас очікують феєричні реформи ? [3]

WayBe
Jane Eyre, читайте правила сайта 1. Ім'я користувача. Заборонені імена користувачів, які: 1.1. повторюють вже існуючі або порушують норми пристойності та моралі (такі ніки як: Гітлер, Алах-акба.. [весь]
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [10]

Анті-гоблін
Ну що тут сказати - браво, хлопці. Скільки вже ми реформ пережили, а ще залишилися в доброму гуморі. Чергова гучна заява - шапкозакидництво чи дійсно буде проведена серйозна зважена робота зарад.. [весь]
Нас очікують феєричні реформи ? [3]

Анті-гоблін
Ну і справи кояться останнім часом, начебто не Канів, а справжній Голлівуд. А поліціянти молодці. Респект.
У Золотоніському районі поліція затримала двох чоловіків, які просто неба пограбували канівчанку [1]

Олекса
"Коли я впаду, мою кров вип'є рідна земля, щоб виростити з неї траву для коня того, хто стане на моє місце" Юрій Горліс-Горський
Зникаюча Україна [1]

Jane Eyre
Шкода, що PEOPLEE забанили. Його прототип PEOPLE, здається, був зовсім не проти плагіаторів, аж проки хтось не сплагіатив його нік. Але чому ж до захисту прав чужої інтелектуальної власності, якою,.. [весь]
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [10]

WayBe
PEOPLEE, бан, п.1.1. правил сайту: дублюєте ніки існуючого користувача
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [10]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Липень
НдПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"